Projekt unijny

Wnioskodawca: GRAAL Monika Grala

Tytuł projektu: Wsparcie firmy GRAAL Monika Grala w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia

Wartość ogółem: 635899.60

Wkład Funduszy Europejskich – 429 950.00

Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług w turystyce wpływających na budowanie odporności firmy GRAALA Monika Grala na przyszłe kryzysy w tym dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego oraz zmiana oferty i sposobu funkcjonowania i dystrybucji.

Założeniem projektu jest wprowadzenie nowej usługi – rejsy na większych jachtach oraz usługa sauny podczas korzystania z apartamentów noclegowych dla turystów

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów firmy w warunkach epidemii w okresie od IV kwartału 2022
  2. umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w okresie od IV kwartału 2022 r.
  3. usprawnienie realizowanych usług i procesów z zachowaniem reżimu sanitarnego i świadczenia usług, zgodnie z zaleceniami w okresie od IV kwartału 2022r.

Zakup sprzętu – 3 szt. jachtów żaglowych i sauny oraz usprawnienie strony internetowej pozwoli Wnioskodawcy oraz klientom na bezpieczne i szybkie składanie zamówień.

Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia wszystkich zidentyfikowanych potrzeb kluczowych interesariuszy, tj.

– wprowadzenia do oferty nowych usług i produktów, które zapewnią źródła utrzymania w dobie ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 lub przyszłych pandemii i będą możliwe do wykonania, pomimo obowiązujących obostrzeń,

– wprowadzenia do oferty nowej usługi – szkolenie na większych jachtach oraz usługa saunowania

– dostosowania stanowisk pracy oraz zasad funkcjonowania świadczonych usług do wymagań wynikających z reżimu sanitarnego,

– rozszerzenia kanałów promocji, w celu zwiększenia grona odbiorców oferowanych usług i dotarcia do nowych rynków zbytu,

Planowanym oczekiwanym efektem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności do nowoczesnych kompleksowych metod usług z zachowaniem zasad zalecenia postępowania przy udzielaniu usług szkoleniowych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wartość całkowita projektu – 635 899.60 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 429 950,00 zł

Galeria